Hållbar utveckling

Vilka är rättigheterna?
Del 2 80%

Del 2

4. Hållbar utveckling

Rund logotyp med en mångfald av färger med texten "Ingen ska lämnas utanför"
Spela videoklipp

Agenda 2030 och universell utformning

Med löftet att “Ingen ska lämnas utanför” är FN:s Agenda 2030 av stor betydelse för personer med funktionsnedsättning och andra som riskerar att lämnas utanför i samhällsplaneringen. 

Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling togs fram 2015 och håller på att genomföras av världens länder. Att utvecklingen måste inkludera alla människor är en av agendans huvudprinciper. FN:s rättighetsbaserade syn på jämlikhet utvecklas i “portalmålet”, Mål 10 om minskad ojämlikhet. 

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

”… Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället, eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället…”

Agenda 2030, Mål 10, i svenska översättning

Universell utformning kan användas!

Principen om universell utformning – som handlar om att på ett jämlikt sätt inkludera människor som riskerar att lämnas utanför – ger stöd åt arbetet för att förverkliga Mål 10 och flera av de andra målen.

Det går faktiskt att anknyta till universell utformning i många av de globala målen, men kanske allra tydligast i målen om god utbildning (mål 4), anständig arbetsvillkor (mål 7), hållbara städer och samhällen (mål 11), hållbar konsumtion och produktion (mål 12) eller att skapa fredliga och inkluderande samhällen (mål 17).

Vill du veta mer om Agenda 2030 och de globala målen? Vi ger ett par länkar till användbara webbresurser längst ner på sidan!

 

Hållbar upphandling - ett strategiskt verktyg

Offentlig upphandling är en process som alla myndigheter och andra offentliga organisationer behöver använda när de ska köpa in varor och tjänster av olika slag.

Här kan upphandling användas som ett verktyg för att driva på en hållbar utveckling, genom att exempelvis se till att allt som köps in av myndigheter, regioner och kommuner är tillgängligt, miljövänligt och har tillverkats på ett etiskt försvarbart sätt.

I Lagen om offentlig upphandling, LOU, klargörs att de offentliga organisationerna är skyldiga att ställa krav som handlar om tillgänglighet när det som köps in ska användas av människor och når över ett visst värde. 

Men det finns också en svensk upphandlingsstrategi som särskilt betonar vikten av att upphandlande myndigheter tillämpar principen om universell utformning. 2019 kom en europastandard som kan användas för offentliga organisationer som vill ställa krav på universell utformning i samband med inköp av produkter eller tjänster. Den finns på svenska och går att använda helt gratis.

Här är länk till mer information: SS EN 17161 – Tillgänglighet genom universell utformning

Övningsfrågor:

Agenda 2030 innehåller ett löfte om att
Universell utformning finns med i

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/qn40LgBZjX

Webbresurser

MFD:s portal om Agenda 2030
Här finns information och länkar till andra resurser för Agenda 2030 utifrån ett rättighets- och funktionsrättsperspektiv.

Lika Unika Akademi
Lika Unika Akademi är ett projekt som drivs av FN-förbundet och som ger kunskap med ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv på de globala målen för en för hållbar utveckling.

Upphandlingsmyndigheten om hållbar upphandling
Här är Upphandlingsmyndighetens guider till hur du kan arbeta med socialt hållbar upphandling. 

Skip to content