Så här kan du göra!
Del 3 40%

Del 3

2. Så kan du arbeta - steg för steg

Bilden illustrerar fyra steg i en process

Vilka är de tilltänkta användarna?

Försök ta reda på vilka som inte har möjlighet att använda det som produceras, men som borde kunde tillhöra användarna. Det är ofta personer som riskerar att hamna utanför på grund av olika hinder. Det kan till exempel handla om ålder, språk eller funktionsnedsättning.

Försök också ringa in företag och organisationer som påverkar längs hela användningskedjan. Vilka intressenter finns – och hur påverkas de?

Vilka krav och behov behöver uppfyllas för att alla potentiella användare ska kunna använda produkten, tjänsten eller miljön?

För att förstå och analysera mångfalden av behov är det en god idé att ta hjälp av användare med olika förmågor och egenskaper. Det finns olika möjligheter att involvera användare och tänk på att du kan kombinera olika metoder – det kan exempelvis handla om fokusgrupper, workshops, intervjuer, webbaserad kommunikation, användartester och observationer.

Det kan vara fördelaktigt att involvera användare i verkliga situationer, så att det återspeglar hur produkten eller tjänsten används i vardagen.

När användarkraven ska sammanställas kan du ha hjälp av att formulera berättelser som beskriver situationer som möter olika användare, eller skapa ett antal fiktiva personer, som ska likna verkliga användare och representera mångfalden av behov.

Du kan också arbeta med scenarios och storyboard, exempelvis för att illustrera användares eller kunders upplevelser och behov som en resa genom olika användningssammanhang. 

Även i den här fasen är det bra att involvera ett brett spektrum av användare för att samskapa kring produktionen av olika lösningar. Bjud gärna in de som varit med tidigare i processen. 

Det kan genomföras som en workshop där du tillsammans med användarna försöker konkretisera vilka utformningar som lever upp till användarnas krav och förväntningar. Resultatet kan bli prototyper som sedan kan testas av andra användare. 

Många användare tycker att det lättare att förtydliga sina tankar och behov om det redan finns en konkret lösning att pröva och undersöka närmare. När en lösning är producerad som prototyp eller färdig lösning kan du bjuda in användare att testa. 

Hur uppfyller den färdiga designen användarnas krav? Används designen som det var “tänkt”, eller finns det andra användningssätt som ingen hade förutsätt? 

Om användartesterna leder till förslag på förbättringar som går att genomföra, eller kanske till helt nya idéer, så går processen igenom alla steg igen! Det är därför det är en cirkel. Den här typen av process brukar kallas för “iterativ”, vilket betyder att den kan upprepas. Men det handlar inte bara om att upprepa, utan om att hela tiden ta in kunskaper som kan leda till förändringar och förbättringar.

Webbresurser

En guide till universell utformning
Rätt från början tar fram en guide om universell utformning. Här är en länk till en första version av guiden, som innehåller ett flertal verktyg och stöd för designprocessen. 

Webb för alla – möt användarna 
Här berättar olika användare vad en #webbföralla är, och hur du kan göra din sajt mer tillgänglig för dem.

Universal design personas (på engelska)
En powerpointpresentation från Auckland Design Manual som ger flera exempel på personas.

Skip to content