Vilka är rättigheterna?
Del 2 60%

Del 2

3. Vem ska göra vad?

Den svenska staten har ansvar för att de rättigheter som finns med i Funktionrättskonventionen blir verklighet. Staten är alla myndigheter, regioner, landsting och alla kommuner. Från riksnivå till lokala beslut i nämnder runt om i landet. 

Det kan exempelvis handla om skolfrågor, anställning i kommunen, hälso- och sjukvård eller bostads- och stadsbyggande. 

Personer med funktionsnedsättning ska tillfrågas och göras delaktiga i beslut i alla frågor som berör deras liv. Det kan ske genom samråd och dialog med organisationer som företräder dem.

När det gäller universell utformning finns det några konkreta saker som Sverige ska göra.

Det här ska staten göra:

 • Alla nya produkter, tjänster och miljöer i samhället ska utformas så att de är tillgängliga för alla.

 • Staten ska också stödja och bedriva forskning och utveckling som handlar om universell utformning.

 • Staten ska öka medvetenheten i samhället om tillgänglighet och universell utformning.

Mer kunskaper behövs!

Projektet Rätt från början presenterade hösten 2019 en enkätrapport om kunskapsläget för att arbeta med universell utformning i Sverige.

Undersökningen visade på att många aktörer har bristande kunskaper om vad begreppet innebär. Men universell utformning är redan idag en del av den svenska samhällsstyrningen inom flera olika områden. 

Universell utformning i samhällsstyrningen

Universell utformning finns bland annat med inom följande områden:

 • Sveriges funktionshinderspolitik
  Universell utformning är en av fyra inriktningar för politiken.

 • Politik för gestaltad livsmiljö
  Ambitionen är att säkerställa att miljöer, produkter och tjänster fungerar för personer i alla åldrar och med olika funktionsförmågor.

 • Offentlig upphandling
  Krav på tillgänglighet ska ställas i offentlig upphandling när det som upphandlas ska användas av människor. Universell utformning lyfts fram i den nationella upphandlingsstrategin som ett sätt att säkerställa att produkter, tjänster och miljöer kan användas av så många som möjligt.

 • Forskningspolitiken
  Statliga forskningsmyndigheter som Vinnova har under de senaste åren finansierat forskningssatsningar på innovationer inom universell utformning.

Övningsfrågor

Universell utformning är en av fyra inriktningar
Vem eller vilka har ansvaret för att universell utformning ska bli verklighet?

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/DXwsvSuazp

Webbresurser

Funktionsrättsguiden om dina rättigheter 
Här presenteras dina rättigheter och vart du kan vända dig för att få rätt i beslut som exempelvis kan handla om skola, arbetsliv eller bostad.

Enkätundersökning: Kartläggning av kunskapsläget
Rätt från början publicerade en enkätrapport 2019, som kartlägger kunskapsläget när det gäller universell utformning i Sverige. 

Skip to content