Så här kan du göra!
Del 3 80%

Del 3

Exempel 2 - En modell för arbetslivet

Idag bedrivs flera projekt och satsningar i Sverige där olika aktörer samverkar för att utveckla kunskapen om universell utformning inom samhällsområden som arbetsliv, bostad och utbildning.

Filmen ovan handlar ett projekt där Funktionsrätt Sverige samverkat med fackförbundet Akademikerförbundet SSR, företaget Vasakronan och flera andra aktörer inom arbetslivet för att skapa Universell utformning av arbetsplatser, UUA. I projektet används oftast förkortningen UUA

UUA handlar om att skapa förståelse för vad företagsledning, personalchef och anställda behöver göra för att arbetsplatser ska bli mer tillgängliga och inkluderande. 

Fyra fokusområden

UUA-modellen går bland annat ut på att skapa tillgänglighet och inkludering genom att utbilda arbetslivets aktörer och få in ett inkluderingsperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Det finns fyra fokusområden:

 • Den fysiska arbetsmiljön

  Den fysiska arbetsmiljön behöver vara flexibel och kunna stödja alla typer av arbetsuppgifter.

 • Den social arbetsmiljön

  En arbetsmiljö som fungerar för alla minskar behovet av utpekande särlösningar.

 • Arbetsorganisationens utformning och ledarskap

  Organisationen ska ge struktur, trygghet och stabilitet åt alla medarbetare. 

 • Kompetensförsörjning och rekrytering

  För att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad behöver rekryteringsbasen breddas och metoder i rekryteringsarbetet ses över. 

Rätten till arbete på lika villkor

Personer med funktionsnedsättning har ingen särskild rätt att få arbete, men offentliga aktörer har ett ansvar att se till att personer med funktionsnedsättning får arbete i den offentliga sektorn. 

Funktionsrättskonventionen kräver också att alla personer med funktionsnedsättning ska ha lika tillgång till arbete, det vill säga ha lika möjligheter att skaffa sig ett arbete som andra människor. 

Ett inkluderande och öppet arbetsliv kräver också att arbetsplatserna är tillgängliga och fria från diskriminering. 

Läs mer om rätten till arbete på lika villkor, artikel 27 i Funktionsrättskonventionen

 

Övningsfrågor

Universell utformning är en av fyra inriktningar
Vem eller vilka har ansvaret för att universell utformning ska bli verklighet?
Skip to content